O mně

MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK, Ph.D., Th.D.

Zahradníčkova 866/3, Třebíč, 674 01

+ 420 605 56 23 54

jaromir.matejek@seznam.cz

https://matejek.blog.idnes.cz

Autor knihy: Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika. Galén, 2011 (www.galen.cz/idistrik/vydav/?page%5Bbook%5D=4965).

Člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

 

Zaměstnání – akademická praxe

Od 1. 9. 2011 – dosud – akademický pracovník Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

2013 – dosud – vedoucí Centra pro aplikovanou etiku  a akademický pracovník Katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

1. 9. 2010 – 31. 8. 2012 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra kulturních a náboženských studií, akademický pracovník.

2008 – dosud – externí učitel na KTF UK, (konkrétní morálka, lékařská etika).

2007 – 2009 a 2011 – externí učitel na 3. LF UK, (etika v pediatrii, čeština, angličtina).

2007 – 2010 – přednášková činnost v NCO NZO Brno.

2001 a 2004 – 2006 – učitel pediatrie na Střední zdravotnické škole.

 

 

Zaměstnání – lékařská praxe

1. 10. 2008 – 31. 8. 2009 – zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice v Třebíči.

1995 – 2009 – lékař dětského oddělení Nemocnice v Třebíči.

2008 – diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

2004 – specializovaná způsobilost lékaře v oboru dětské lékařství.

1999 – licence České lékařské komory k výkonu lékařské praxe.

1998 – atestace I. stupně z pediatrie.

 

Účast v projektech

1. COST Action IS1201 - Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters. Člen Management Committee za Českou rebubliku (2013 – 1016).

2.  Evropský sociální fond. CZ.1.07/1.3.50/01.0022.Včasná depistáž a pedagogická péče o děti předškolního věku se SVP jako podpora kutikulární formy. Téma: Zdraví a nemoc z pohledu lékaře. Lektor kurzu.

3. Rozvojový projekt na rok 2007, program 8. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií, tvorba multimediálních pomůcek.

Název: Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek a integrace e-learningu na UK v Praze.  Hlavní řešitel Mgr. Jiří Pavlík. Grantová agentura Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy. Spoluřešitel.

 

Mezinárodní kurzy

XVII International Intensive Course in Bioethics,Udine, „Bioethics and Human Values in Modern Healthcare Systems“, Italy 8 – 9 July 2013, lektor, aktivní účast.

 

Studijní pobyty

13. – 15. 9. 2012 – „Medizinisches Kolloquium“ – vzdělávání v rámci Association of Bioethicists in Central Europe (BCE), Lilienfeld, Rakousko. Vedoucí kolokvia: Prof. Dr. Giovanni Maio, M. A. (Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universität Freiburg), Univ.-Prof. DDr. Walter Schaupp (Institut für Moraltheologie, Universität Graz).

2009/2010 – studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Katholisch-theologische Fakultät Universität Wien (9 měsíců).

2007 – badatelský pobyt v Universitäts- und Landesbibliothek Münster (1 týden).

2002 – stáž v Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (1 rok).

1994 – stáž v Centre Hospitalier Regional Universitaire de Dijon – během magisterského studia na LF MU (6 týdnů).

  

Členství v radách a komisích

1. 3. 2011 – dosud – člen Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

2009 – dosud – člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky.

2007 – 2011 – člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu v Třebíči.

2013 – člen výboru České společnosti paliativní medicíny.

 

 

Členství v odborných společnostech                                              

Association of Bioethicists in Central Europe.

Společnost lékařské etiky ČLS JEP.

Česká společnost paliativní medicíny

Česká a Slovenská pediatrická společnost.

Česká společnost pro katolickou teologii.

Společnost Otokara Březiny.

Česká křesťanská akademie, od r. 2006 předseda místní pobočky Třebíč.

 

Vzdělání

2010 – uzavřeno doktorské studium na KTF UK, specializace teologická etika a spirituální teologie. Dizertační práce: Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos. Školitel: Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann. Titul: Th.D.

2009 – uzavřeno rigorózní řízení na KTF UK. Rigorózní práce: Etické aspekty tzv. dříve projevených přání pacienta. Titul: ThLic.

2006 – uzavřeno doktorské studium na LF MU, obor lékařská etika. Dizertační práce: Svědomí v lékařské etice. Školitelka: Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. Titul: Ph.D.

2000 – uzavřeno magisterské studium na KTF UK. Diplomová práce: Etické aspekty prenatální diagnostiky. Školitel: ThDr. Jiří Skoblík. Titul: Mgr.

1995 – uzavřeno magisterské studium na LF MU, obor všeobecné lékařství. Titul: MUDr.

1989 – maturita na Gymnáziu Třebíč.

 

Psychoterapeutický výcvik

2011 – dosud – Výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka. Organizátor: Person Centered Approach Institut Praha.

 

Další kurzy

2012 – 2013 – Univerzita medicínského práva. Roční kurz zaměřený na analýzu konkrétních právních kauz. Organizátor: Česká lékařská komora, právní oddělení.

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – základní státní jazyková zkouška (1993).

Francouzský jazyk – zkouška v rámci doktorandského studia na LF MU.

Německý jazyk – aktivní a pasivní znalost. Letní škola německého jazyka – Geldern, Německo. Pořadatel KTF UK (2007).

Latinský jazyk – zkouška v rámci magisterského studia na KTF UK.

Italský jazyk – pasivní znalost.

Ruský jazyk – pasivní znalost.

Biblická řečtina – základy.

Klasická staroslověnština – základy.

 

Záliby

Vytrvalostní běh (5x Prague International Marathon), MTB.

Sborový zpěv.

 

V Praze, 21. 7. 2013